Türk Deniz EÄŸitim Vakfı'nın KuruluÅŸu

Türk Deniz EÄŸitim Vakfı (TÜDEV) Türk Medeni Kanununun 13.Temmuz.1967 tarih ve 903 sayılı kanunla deÄŸiÅŸik 73, 74, 75, 76, 77, 77/A, 78, 79, 80, 80/A ve 81/B maddeleri ve uygulamasını gösterir, 21.AÄŸustos.1970 gün ve 7/1066 sayılı tüzük uyarınca ve gelirlerinin tamamının vakıf amaçlarına uygun olarak sarf edilmek üzere tamamı denizcilik camiamızın mensupları olmak üzere 52 kurucu üye tarafından 07.Ocak.1993 tarihinde 1992/619 Esas ve 1993/1 sayılı karar ile Ä°stanbul’da kurulmuÅŸtur.

 

VAKIF SENEDÄ°
Madde 3. VAKFIN AMACI:

Türk Deniz Taşımacılığının ileri ülkeler seviyesine eriÅŸmesi ve ülkemizin bu konuda ekonomik gücünü refah ve verimliliÄŸini arttıracak denizcilik politikalarının oluÅŸturulması ve hedeflerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve Türk DenizciliÄŸine hizmet etmek maksadıyla elemanların yetiÅŸtirilmesi ve meslek sahibi olmaları için Özel ÖÄŸretim Kurumları açmak ve iÅŸletmek, mevcut veya açılacak Denizcilikle ilgili ÖÄŸretim Kurumlarının gerek eÄŸitim ve gerekse tesis açısından geliÅŸmelerine yardımcı olmaktır.

Vakıf Amacına UlaÅŸmak Ä°çin:
 1.  Yüksek Denizcilik Okulu açar ve iÅŸletir.
 2. Denizcilikle ilgili, çeÅŸitli branÅŸlarda özel Meslek Liseleri açar ve iÅŸletir.
 3. Vakfın mali gücü yeterli olduÄŸu ve Mütevelliler Kurulunca uygun görüldüÄŸü takdirde Denizcilikle ilgili bir Üniversite açar.
 4. Vakfın açıp iÅŸlettiÄŸi özel öÄŸretim kurumlarının geliÅŸtirilmesi için gayret sarf eder.
 5. Açılan öÄŸretim kurumlarının öÄŸretmen ihtiyacını karşılamak üzere gönüllü öÄŸretmenlerden, resmi okul öÄŸretmenlerinden ve gerektiÄŸinde dış ülkelerden saÄŸlanacak yabancı uyruklu öÄŸretmen ve öÄŸretim üyelerinden yararlanır.
 6. Yurt genelinde faaliyette bulunan, denizcilikle ilgili resmi veya özel her türlü öÄŸretim kurumlarının geliÅŸmelerine katkıda bulunur.
 7. Denizcilikle ilgili çeÅŸitli öÄŸrenim kurumları arasında diyalog kurarak, birlik ve beraberlik saÄŸlamak için çalışmalar yapar.
 8. GerektiÄŸinde anaokulu, ilkokul ve yabancı dil ile eÄŸitim yapan okullar ile enternasyonel okullar açar ve yönetir.
 9. ÇeÅŸitli branÅŸlarda meslek içi yetiÅŸtirme kursları açar ve yönetir.
 10. Yurt dışında aynı amaçla eÄŸitim veren kurumlarla iÅŸbirliÄŸi yaparak, teknolojik geliÅŸmeleri yurt içindeki öÄŸretim kurumlarına getirir.
 11. Okul açılması mümkün olmayan yer ve hallerde , ya da gerektiÄŸinde yabancı dil eÄŸitimi, üniversite hazırlık kursları ve mesleki eÄŸitim kursları açar ve iÅŸletir.
 12. GerektiÄŸinde ilgili kuruluÅŸlardan izin almak kaydıyla tüzel kiÅŸilerden bağış ve kredi temin eder.
 13. Yetkili mercilerden izin alarak, denizcilikle ilgili çeÅŸitli yayınlar çıkarır. Kitaplıklar kurar, kuranlara, yazanlara maddi destek saÄŸlar.
 14. Denizcilik eÄŸitim kurumlarından mezun olan öÄŸrencilere yurt içi ve yurt dışı burslar verir. Vakfın Ä°ktisadi Ä°ÅŸletmesini oluÅŸturan kursların ücretlerini öÄŸrencilerine kısmen veya tamamen karşılıksız burs olarak verir.(Kursiyerlere verilecek burs tutarları, Vakıf tarafından çıkartılacak burs koÅŸullarını belirleyen Burs Sosyal Yardım Yönergesi uyarınca Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.)
 15. Denizcilikle ilgili kültür ve sanat mirasımızın korunması ve bu etkinliklerimizin geliÅŸtirilmesi için seminer, münazara, brifing, konferans ve benzeri toplantılar düzenler, kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kiÅŸilere ayni ve nakdi destek saÄŸlar.
 16. Yurt içi ve yurt dışında benzer amaçla kurulmuÅŸ ve kurulacak vakıflarla  ve uluslar arası kurum ve kuruluÅŸlarla iÅŸbirliÄŸinde bulunur. Vakıf amacına uygun ÅŸirketler kurar, kurulmuÅŸ olanlara iÅŸtirak eder.
 17. Denizcilikle ilgili sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunur.
 18. Kitle iletiÅŸim araçlarının en önemlilerinden olan eÄŸitim alanında , eÄŸitici, öÄŸretici kültür yayıcı ve aktarıcı, ülkemizi tanıtıcı fonksiyonlarına iÅŸlerlik kazandırır.
 19. Vakfın öÄŸretim kurumlarında görevli bazı yönetici ve öÄŸretmenlere satınalma ve kiralama yoluyla lojman temin eder.
 20. Vakıf okullarında görevli öÄŸretmen ve personele önemli günlerde eÄŸlence ÅŸölen ve yemekli toplantılar düzenler ve ödül verir.
 21. DenizciliÄŸe ve denizci yetiÅŸtiren öÄŸretim kurumlarını tanıtmak ve cazip hale getirmek amacıyla çalışmalar yapar ve ödüllü yarışmalar düzenler.
 22. Vakıf bünyesinde kurulacak bir’’Denizcilik EÄŸitim Konseyi’’ ile denizle ilgili çeÅŸitli öÄŸretim kurumları arasında çaÄŸdaÅŸ düzeyde standartlaÅŸmayı temin eder.
 23. Deniz kazasına uÄŸrayan her düzeydeki denizci ve ailelerine yönetim kurulu kararıyla maddi ve manevi destek saÄŸlar.
 24. Her türlü spor (özellikle deniz sporları) faaliyetleri, geziler, kamplar düzenler, yurtlar açar,bu faaliyetleri yapanlarla iÅŸbirliÄŸi yapar.
 25. Yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öÄŸrencilere çeÅŸitli konularda kapasitenin en az %10’u oranında burs yardımı yapar.
Madde 23. MÜTEVELLÄ°LER (KURUCULAR):
 1. Erol Yılmaz AKÇAL
 2. Necdet AKSOY
 3. Zühtü ARKAN
 4. Ömer Pekin BARAN
 5. Selahattin BEYAZIT
 6. Ferit BÄ°REN
 7. Süleyman BURSALIOÄžLU
 8. Emil BUTROSOÄžLU
 9. EÅŸref Mehmet CERRAHOÄžLU
 10. Ä°rfan CERRAHOÄžLU
 11. Sait CERRAHOÄžLU
 12. Metin ÇOLAK
 13. Erkan DERELÄ°
 14. Burhan DEVAL
 15. Adil GÖKSU
 16. Ä°lker GÜLFÄ°DAN
 17. Asaf Ä°rfan GÜNERÄ°
 18. Mustafa Ä°NANDI
 19. Ahmet Bedri Ä°NCE
 20. Ahmet Hicri Ä°NCE
 21. Bekir Sıtkı KALKAVAN
 22. Çetin Kaya KALKAVAN
 23. Halis KALKAVAN
 24. Nevzat KALKAVAN
 25. Sefer KALKAVAN
 26. Åžadan KALKAVAN
 27. Cengiz KAPTANOÄžLU
 28. Engin KAPTANOÄžLU
 29. Merey Gündüz KAPTANOÄžLU
 30. Turgut KAPTANOÄžLU
 31. Selahattin Levent KARAÇELÄ°K
 32. Yılmaz KARAHANOĞLU
 33. Polat KURT
 34. Metin LEBLEBÄ°CÄ°OÄžLU
 35. UÄŸur MENGENECÄ°OÄžLU
 36. Bahri METE
 37. Halim METE
 38. Fuat MÄ°RAS
 39. Ahmet Faik ÅžEKERCÄ°
 40. Cemal ÅžEKERCÄ°
 41. Hıdır SELEK
 42. Hüseyin Hüsnü ŞİŞMANYAZICIOÄžLU
 43. Hasan Selim SOHTORÄ°K
 44. Hüseyin Semih SOHTORÄ°K
 45. Hilmi SÖNMEZ
 46. Oksan TOKMAK
 47. Eser TÜMEN
 48. Muharrem Faruk ÜRKMEZ
 49. Recep Sami YAZICI
 50. Ali YENÄ°DÜNYA
 51. Erol YÜCEL
 52. Ömer Yusuf ZAÄ°MOÄžLU

Ä°lgili KuruluÅŸlar

Tüm Hakları Saklıdır. 2015 TÜDEV | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.